Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Co to je

Chráníme veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás důležité.

 • Obec: Doupě
 • Kontaktní poštovní adresa: Doupě 19, Telč 588 56
 • Elektronická adresa: obecdoupe@volny.cz
 • Identifikátor datové schránky: b4saq9p

je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné obcí během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je obec („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany obce během plnění smluv (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností obce, (iv) zpracování osobních údajů za účelem výkonu veřejné moci, která byla obci svěřena, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů obce a (vi) na zpracování osobních údajů prováděné obcí na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností obcí zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění právních povinností (zejména evidence obyvatel, povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Výkon veřejné moci, který byl obci svěřen (vydávání místních vyhlášek, rozhodnutí ve správním řízení a podobně);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů obce, například ochrana Internetových stránek a sítě obce před zneužitím);
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo emailů (zejména v případě Vašeho zájmu o informace o dění v obci);
 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s dodavateli, nájemci a podobně);

Zpracovávané osobní údaje

Obec je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje:

 • Údaje subjektů údajů
 • Údaje vedoucí k přímé identifikaci fyzické osoby („FO“)
  Do této skupiny lze zařadit informace, které jsou jednoznačně ztotožnitelné s konkrétní FO. Příkladem může být: Příjmení,
  adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo pas atd.
 • Kontaktní údaje, pokud byly dobrovolně poskytnuty - e-mail, mobilní telefon.

Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte obci souhlas se zpracováním osobních údajů například pro účely zasílání informací o chodu obce, akcích v obci pořádaných, pro účely usnadnění komunikace s představiteli obce, a podobně, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání.

Příjemci osobních údajů

Obcí jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Obec je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a případných obchodních partnerů obce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s obcí, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije obec za účelem plnění smluv s obchodními partnery.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Doba zpracování vyplývá z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená a dále po dobu, po kterou je obec povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností a výkon veřejné moci, která byla obci svěřenapo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu správcemaximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů/ e-mailů jsou-li využíványpo dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás OBEC zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás obec zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Obec opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, správce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování neukládá obci zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po obci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby obec Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, obec Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů obce. V případě, že obec neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Obec si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu obecního úřadu nebo emailem na poverenec@telcsko.cz. Případně se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

FairData Professionals a.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Duchková
T: +420 255 000 111
M: +420 608 275 474
E: jana.duchkova@fairdata.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Stažení v PDF