Historie

První zmínky sahají do roku 1580

Obec Doupě

Obec 6 km severně od Telče. Nejbližší železniční stanice Tek. Nadmořská výška 593 m. Pošta Telč, zdravotní a matriční obvod tamtéž, římskokatolická farnost Telč. Obec s českým obyvatelstvem.
V r. 1850 měla 155 obyvatel. Katastr obce měl v r. 1900 výměru 512 ha. V současné době má 33 domů a 112 obyvatel.

Poloha

Obec leží v údolí Třešťského potoka, který podle svojí polohy náleží k Třešťské pahorkatině. Velká část katastru obce však leží v severovýchodní části Řásenské vr­choviny, v Jihlavských vrších. Hlavní hřbet se zde rozpadá na dílčí úseky s rozdílnou orientací.

Podstatnou část území severní části katastru zaujímá severojižní hřbet s nejvyšším místem Vyštěnec. Na jihu je hřbet úzký, na ostrohu býval i skalní útvar, který však byl začleněn do stavby hradu Roštejna. Strmé svahy hřbetu jsou pokryty balvany. Směrem k severu se hřbet rozšiřuje.

Západně od hradu, v Roštejnské oboře, se v uzávěru malého údolíčka vyvinul jedinečný útvar mrazového zvětrávání – tzv. nivační výklenek či kotel. Vznik těchto tvarů je spojován s existencí sněžníků, tj. míst s dlouhodobě ležícím sněhem
– firnem, který působí na své okolí podobně jako led a podporuje účinky mrazového zvětrávání.

Typický je podkovovitý amfi­teátr strmých svahů kolem plochého dna, pokrytého nesouvisle velkými balvany. Jižní hranici katastru tvoří Třešťský potok s několika rybníky (Drdák a Doupský rybník).

(M. Hrádek)

Název a další informace

Jméno vzniklo z apelativa doupě, stč. dúpě, tedy ves ležící v místě připomínajícím doupě, v uzavřeném dole. Názvy obce v pramenech: 1678 a 1718 Doupie, 1720 Daupe, 1751 Daupie, 1846 Daupie, Daupě, 1872 Daupie, Doupě.

Názvy tratí podle indikační skicy
Bažantka, Na pustém, Na vršku, Při vobůrkách, Roštejnská obora, Žihavec.

Pečeť
Ves byla součástí rychty třeštické a používala v 18. století její pečeť.

Historický vývoj

Ves se poprvé připomíná r. 1580 v telčském urbáři. Na území obce je hrad Roštejn, založený podle svého jména (Rosenstein) pány z Hradce po r. 1339, kdy získali od krále telčské zboží. R. 1353 byl tu purkrabím Martin z Mutic. R. 1368 náležel hrad k Telči a v letech 1387 až 1392 zde byl purkrabím Hojek z Ustrašína.

R. 1400 držel Roštejn Jan ml. z Hradce. Později byl hrad Roštejn za blíže neznámých okolností od Telče odprodán a r. 1536 jeho majitelé Jan, Václav, Bohuslav, Hynek a Jindřich Feyrarové z Malíkova prodali hrad za 1000 kop č. Volfovi st. Krajířovi z Krajku.

Od Volfa st. se hrad dostal opět r. 1536 k Telči a za Zachariáše z Hradce prošel po r. 1570 významnou přestavbou a stal se letním sídlem Zachariáše. U hradu byla zřízena velká obora poničená za švéd­ského obléhání, později obnovená a zrušená r. 1902. Ves Doupě byla od 16. stol. součástítelčského panství až do r. 1849.

Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Doupi 9 usedlostí a všechny zůstaly za války osazeny. Ve vsi byli 2 pololáníci a 7 čtvrtláníků.

Podle Tereziánského katastru moravského bylo na rustikálu v Doupi 203 měř. orné půdy, 0,4 měř. zahrad, 9,2 měř. pustin. Z luk bylo ročně 14 fůr sena a z rybníků 3 kopy štik. Ve vsi bylo 7 čtvrtláníků, kteří robotovali s 1 volem 3 dny a 2 chalupníci s 1 pěším 1 den v týdnu.

Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 v Doupi 148 obyvatel, z toho 72 mužů a 76 žen
ve 20 domech a 33 domácnostech. Z nich se živilo 8 země­dělstvím,4 živnostmi a 1 obojím, vedle 20 nádeníků.

Ve vsi bylo 5 pololáníků se 30 až 40 jitry půdy, 5 čtvrtláníků se 20 až 30 jitry
a 12 domkářů bez půdy. Chovalo se zde 20 volů a 32 krav. Průměrný stav dobyta u větších usedlostí byl 4 voli, 3 krávy, 2 kusy mladého dobytka, 3 ovce a 2 vepři. Desátky byly odváděny panství Telč a faře tamtéž. Z Doupě se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Byl zde 1 dům pojištěný proti ohni. Z uvedených živností zde byI mlynář, 3 krejčí a 1 kovář.

Správní začlenění obce od r. 1850

Do r. 1849 bylo Doupě součástí panství Telč v Jihlavském kraji. V letech 1850 až 1855 podléhalo politické pravo­moci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudní správě Okresnímu soudu v Telči.
Po vzniku smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí bylo v letech 1855 až 1868 podřízeno Okresnímu úřadu v Telči.

Když byly r. 1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátila se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od r. 1919 okresní správy politické a od r. 1928 okresního úřadu tamtéž a v soudnictví pod Okresní soud v Telči.

Po osvobození v květnu 1945 náleželo pod Okresní národní výbor v Dačicích a po územní reorganizaci od r. 1949 pod správní okres Třešť a nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v polovině r. 1960 se stalo součástí správního okresu Jihlava v Jihomoravském kraji
až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem r. 2002. V r. 1980 bylo Doupě připojeno k městu Telči. Od r. 2003 spadá jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném kraji Vysočina. V soudnictví náležela obec do poloviny r. 1960 pod Okresní soud v Třešti, poté
pod Okresní soud v Jihlavě.

Statistika počtu domů a obyvatel

V r. 1880 měla obec 30 domů a 163 obyvatel, r.1900 31 domů a 191 obyvatel, r. 1921 38 domů
a 209 obyvatel, r. 1930 42 domů a 270 obyvatel, r. 1947 47 domů a 178 obyvatel, r. 1950 45 domů a 165 obyvatel, r. 1970 34 domů a 148 obyvatel, r. 1982 30 domů a 107 obyvatel.

Vývoj obce do konce 20. století

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila ze­mědělstvím.
V r. 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 497 ha. Živnosti r. 1911: 1 hostinský, 1 kameník
a 1 obchodník se smíš. zbožím.

R; 1924: lesní revír velkostatku Telč Podstatských – Lichtenštejnů, zpracování kamene,
tírna lnu a hospodářství fy F. Foit, živnosti: 1 hostinský, 1 obchodník se smÍŠ. zbožím, 1 obuvník,
1 švadlena, 7 hosp. rolníků.

Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1931.

JZD vzniklo r. 1949, r. 1962 bylo sloučeno do JZD Roštýn Třeštice a to r. 1976 do JZD Roštýn Hodice.

Nyní převládající zaměstnání: stavebnictví.

Po r. 1945 postaveno: kulturní dům, kravín, haly na zprac. kamene, 4 obytné domy.

Spolky

V obci působily: Nár. jednota pro jz Moravu (1887), Dobrovolný hasičský spolek (1887), Katolický zemědělský spolek (1922), Domovina (1924). Nyní: Sbor dobrovol­ných hasičů

Škola

R. 1788 zde byla zřízena náboženským fondem škola, k níž byly přiškoleny Řídelov, Studnice, Třeštice a Vanůvek. Původně se učilo v soukromém domě, r. 1805 byla posta­vena škola, r.1882 přestavěna a rozšířena na dvoutřídní nákladem 16000 K. V 70. letech 20. stol. byla škola zrušena
a žactvo převedeno do Telče a Třeště.

Památky a pamětihodnosti obce

Na katastru obce hrad Roštejn, obnovovaný po požáru r. 1915 od poloviny 50. let 20. stol., nyní součást Muzea Vysočiny v Jihlavě. V obci dva kříže a boží muka.
Pozemkové knihy od r.1578vMZA Brno,matrikyodr.1635 tamtéž a urbář zr. 1577 v SOA Třeboň.

V roce 1992 se obec osamostatnila od města Telče.

Po roce 1992 obec uskutečnila tyto akce

Ve spolupráci se správou silnic Jihlava:

 • oprava propustě pod silnicí u přeštického mostu
 • rozšíření silnice pří vyjíždění z obce směrem k Třeštici
 • rozšíření silnice proti splavům
 • rozšíření zatáčky u božích muk směrem k Vanůvku

Ve spolupráci s povodím Moravy:

 • pročištění potoka v zastavěné části obce
 • pročištění potoka od obce k přeštickému rybníku provedla obec sama

Ve spolupráci s rybářstvím Telč:

 • oprava splavu
 • navýšení a oprava hráze Doupského rybníka

Dále obec uskutečnila tyto akce:

 • obnova a vyčistění rybníku Barák Dolní
 • likvidace a rekultivace skládky odpadních kalů v lokalitě Barák Horní, kterou zde zanechal kamenoprůmysl
 • vybudování kanalizace v délce 200m
 • rekonstrukce veřejného osvětlení
 • oprava Božích muk
 • oprava Hasičské zbrojnice
 • oprava zvoničky a křížku na návsi
 • zbourání části Vánoviště a rozšíření silnice
 • zatrubnění části náhonu pod školou + chodník a taras s osvětlením
 • nový asfaltový povrch směrem k Roštejn v úseku – autobusová čekárna > hájovna v délce 1200m
 • nové nátěry fasád na budově úřadu a kulturního domu
 • listopad 2006 zahájena stavba vodovodu

Obec Doupě vstoupila do obnoveného lesního družstva Borovná, které bylo založeno r.1931

V r. 2002 byl ukončen provoz kamenoprůmyslu KAVEX – Mrákotín