Databáze poskytovaných informací

Obec Doupě

Obecní úřad Doupě

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rok 2022

10.02.2022 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. [odpověď]

Rok 2018

22.11.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. [odpověď]
27.05.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. [odpověď]
03.04.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. [odpověď]

Rok 2017

16.08.2017 Kross, s.r.o. – žádost o poskytnutí informace [odpověď]
28.06.2017 REMA AOS, a.s. – žádost o poskytnutí informace [odpověď]
15.06.2017 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [odpověď]
22.03.2017 Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci [odpověď]
24.02.2017 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn.)

Rok 2016

02.11.2016 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím a odpověď na žádost