Informace

Informace dle zákona č. 106/1999 sb. | Důvod a způsob založení obce

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm, c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou
s plnou subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR
§ 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).