Databáze poskytovaných informací

Obec Doupě

Obecní úřad Doupě

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rok 2017

16.08.2017 Kross, s.r.o. – žádost o poskytnutí informace [odpověď]
28.06.2017 REMA AOS, a.s. – žádost o poskytnutí informace [odpověď]
15.06.2017 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [odpověď]
22.03.2017 Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci [odpověď]
24.02.2017 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn.)

Rok 2016

02.11.2016 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím a odpověď na žádost